Blanke Roerslev Vandværk Amba
Årsrapport for perioden 1/1-31/12-2017
Indtægter
Salg af vand 314.776
Fast afgift 186.562
Udbytte værdipapirer 24.444
525.782
               
Udgifter
Køb vand - incl. Regulering -31.933
El 70.298
Reparation af ledningsnet mm 273.015
Vandanalyser 68.005
Øvrige driftsudgifter 4.045
Lønninger mm 13.608
Kontorhold og telefon 12.398
Edb omkostninger 4.290
Forsikringer og kontingenter 31.972
Porto og gebyrer 8.403
Regnskabsassistance 19.225
Møder og generalforsamling, annonce mm 934
Renteudg 512          474.772  
             
Overskud 51.010


Status pr. 31/12-2017
Aktiver
Indestående Nordea Bank 499.148
Debitorer 73.977
Værdipapirer:  
Bankinvenst virksomhedsobligation 3.366 stk kurs 80,58 157.737
Bankinvest højrentelande 3.752 stk kurs 109,3 314.138
Bankinvest Udenlandske obligationer 1.767 stk. kurs 115,32 394.211 866.086
1.439.211
Passiver
Egenkapital
Saldo 1/1-2017 1.183.260
Årets resultat 51.010 1.234.270
Gæld
Skyldig afregning årsopgørelsen 89.570
Skyldig a-skat, arbejdsmarkedsbidrag 7.857
Skyldig atp 270
Skyldig vandafgift 107.244
204.941
               
1.439.211


Al henvendelse her:

Formand Anders Christensen
Kystvejen 25
5466 asperup  
Mobil 21481240

drdunk69@gmail.com